Teme cercetare

Teme de cercetare

Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic TEME DE CERCETARE
1 Prof. dr. Teodor Rusu
 • Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului (lucrări minime și semănat direct)
 • Monitorizarea fertilității solului și caracterizarea tehnologică a terenurilor
 • Conservarea resurselor de sol prin utilizarea componentelor tehnologice de agricultură regenerativă
 • Măsuri de adaptare la schimbările climatice și agrotehnică antierozională
 • Dezvoltarea de unități hidroponice cu costuri reduse pentru cultivarea microplantelor
2 Prof. dr. Ovidiu Ranta
 • Tehnologii moderne pentru lucrările solului
 • Tehnici de tratamente fitosanitare
 • Tehnologii inovative pentru recoltarea furajelor
 • Protecția calității apelor
 • Combustibili alternativi
 • Studiul rampelor cu duze la mașinile de erbicidat
 • Ameliorarea performanțelor mașinilor de erbicidat
3 Prof. dr. Ileana Bogdan
 • Monitorizarea buruienilor din terenuri agricole (cartare si determinari anuale)
 • Specii de buruieni invazive (biologie ecologie control zonare in România)
 • Controlul buruienilor din culturile agricole (strategii chimice mixte sau ecologice)
 • Proiecte de amenajare a teritoriului in zona rurală
 • Proiecte de asolamente pentru exploatațiile agricole
4 Prof. dr. Laura Paulette
 • Elaborarea managementului în utilizarea rațională a resurselor de sol
 • Managementul integrat al solurilor urbane
 • Metode de ameliorare a solurilor cu limitări/restricţii
 • Scenarii şi strategii integrate a sistemului sol-apă-hrană
 • Evaluarea productivă a terenurilor agricole
 • Cartarea terenurilor
 • Noi instrumente utilizate în determinarea/monitorizarea/ evaluarea proprietăţilor solurilor
 • Cercetări fundamentale și aplicative privind evaluarea și monitorizarea terenurilor contaminate sau afectate de degradare
 • Cercetări fundamentale și aplicative privind tehnologiile de remediere a solurilor poluate
 • Analiza calitativă a solurilor
 • Funcţia ecologică a solului
5 Prof. dr. Ioan Păcurar
 • Identificarea şi analiza stadiului actual al turbăriilor din Transilvania
 • Cercetări privind emisiile de CO2 în solurile organice
Research Themes Table
Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic TEME DE CERCETARE
1 Prof. dr. Roxana Vidican
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile agricole
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în solurile agricole
 • Cercetări privind fixarea biologică a azotului la culturile de leguminoase
 • Studii asupra potențialului simbiotic micorizian la culturile agricole
 • Cercetări privind aplicarea de biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor la culturile agricole
 • Studii privind impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorganismelor din solurile agricole
 • Studii privind reacția pe termen lung a microflorei agroecosistemelor la aplicarea de inputuri diferențiate
 • Cercetări privind procesele de descompunere microbiană în solurile agricole
 • Evaluarea microflorei prezente în spațiile de depozitare a producțiilor agricole
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solurilor agricole
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor montane
 • Studii privind selecția celor mai performanți indicatori microbiologici în ecosistemele montane
 • Cercetări privind rolul microflorei solului în circuitul elementelor nutritive
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din sol
 • Sisteme de analiză în mediu controlat a efectului microorganismelor în promovarea creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în sol
 • Cercetări privind mecanismele de acțiune a asociațiilor simbiotice microbiene la plante
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai calității solului
 • Studii asupra instalării microorganismelor pionier în ecosisteme
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor
2 Prof. dr. Vasile Florian
 • Controlul bolilor din culturile de cereale păioase
 • Controlul bolilor din culturile plantelor leguminoase pentru boabe
 • Controlul bolilor din culturile plantelor uleioase
 • Controlul bolilor din cultura de cartof
 • Controlul chimic al manei viţei de vie
 • Starea fitosanitară a pajiștilor naturale şi semănate
 • Cercetări privind metodele de combatere biologică a bolilor
3 Prof. dr. Dan Vârban
 • Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor tuberculifere rădăcinoase şi oleaginoase
 • Aplicarea tehnologiilor ecologice la plantele tuberculifere rădăcinoase şi oleaginoase
 • Cercetări privind biologia şi tehnologia de cultivare a unor specii de plante medicinale şi aromatice din Fam. Lamiaceae şi Fam. Asteraceae
4 Prof. dr. Marcel Duda
 • Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe
 • Aplicarea tehnologiilor ecologice la cereale şi leguminoase pentru boabe
 • Cercetări privind atenuarea efectului schimbărilor climatice în plantaţiile de hamei
 • Cercetări privind introducerea în cultură a speciei Agastache foeniculum
 • Studii privind procesele fizice şi fiziologice din timpul păstrării produselor agricole
5 Prof. dr. Horia Bunescu
 • Studiul biodiversităţii animale (nevertebrate/vertebrate) în diferite ecosisteme
 • Cercetări referitoare la complexul de dăunători din ecosistemele agrohorticole
 • Studiul entomofaunei din diferite ecosisteme
 • Controlul biologic şi biotehnic al dăunătorilor din ecosistemele agrohorticole
 • Utilizarea zoofagilor (prădători sau paraziţi/parazitoizi) în combaterea biologică a dăunătorilor din diferite ecosisteme
 • Studiul entomofaunei utile din diferite ecosisteme agrohorticole
 • Monitorizarea şi controlul unor dăunători (nematozi melci acarieni insecte rozătoare) la produse agroalimentare depozitate
6 Prof. dr. Teodora Florian
 • Managementul protecţiei culturilor de porumb împotriva atacului produs de către dăunători
 • Managementul protecţiei culturilor din ecosistemele agrohorticole împotriva atacului produs de dăunători
 • Strategii de combatere ecologică a dăunătorilor din ecosistemele agricole si horticole
 • Metode convenţionale şi neconvenţionale de combatere a dăunătorilor din agroecosistemele agricole si horticole
 • Cercetări privind complexul de lepidoptere fitofage
 • Managementul protecţiei culturilor de rapita soia leguminoase împotriva atacului produs de către dăunători
 • Strategii biometrice de combatere a unor dăunători din pomicultură utilizând biocide de ultimă generaţie
 • Tehnologii conventionale şi neconvenţionale de combatere a unor dăunători majori din viticultură pomicultură şi legumiculturã
 • Testări de pesticide (insecticide acaricide inhibitori ai metamorfozei) la arthropode (insecte acarieni)
7 Prof. dr. Leon Muntean
 • Cercetări privind ameliorarea și producerea de sămânță la cerealele păioase
 • Ameliorarea și producerea de sămânță la hamei
 • Ameliorarea și producerea de sămânță la plantele medicinale
8 Prof. dr. Florin Păcurar
 • Cercetări privind efectul fertilizări organice și minerale asupra productivității biodiversității și calității pajiștilor montane
 • Studiul managementului și biodiversității pajiștilor montane (oligotrofe)
 • Identificarea speciilor cu valoare indicatoare pentru intensitatea managementului pajiștilor montane
 • Cercetări privind efectul abandonului și mulcirii asupra pajiștilor montane
 • Monitorizarea speciei Arnica montana în zona centrală a Munților Apuseni
 • Cercetări privind efectul fertilizării organice asupra abundenței speciei Arnica montana
 • Cercetări privind efectul modului de recoltare a inflorescențelor asupra abundenței speciei Arnica montana
9 Prof. dr. Rodica Vârban
 • Studii de floră şi vegetaţie din diferite regiuni ale României
 • Identificarea și urmărirea fenologiei unor specii de plante tehnice medicinale alimentare textile tehnice și cu potential melifer nou introduse în cultură
 • Determinarea şi caracterizarea speciilor de plante din grădini urbane şi parcuri cu diversitate ridicată (ex. Parcul Central Cluj-Napoca grădina liceului „ Liviu Rebreanu” Bistriţa Parcul Central Gherla etc.)
 • Studiul sortimentul nou de plante cultivate pentru alimente funcționale
 • Abordări inovatoare în ameliorarea și cultivarea hameiului și a plantelor aromatice medicinale și melifere
 • Studii farmaco-botanice și morfologice la unele plante medicinale
 • Studii de vegetație a florei native a României
 • Studii de aerobiologie la unele plante aromatice
10 Prof. dr. Sorin Vâtcă
 • Germinația semințelor conform scării de creștere și dezvoltare BBCH în sistem aeroponic
 • Creșterea și dezvoltarea plantelor în sistem aeroponic conform BBCH
 • Germinația și atingerea stadiului de microplantule a mai multor specii de plante simultan în sistem aeroponic conform BBCH
 • Evaluarea conținutului de clorofilă în condiții de secetă la diferite specii de plante în fenofaza de dezvoltare a frunzelor
 • Evaluarea conținutului de clorofilă în condiții de salinitate la diferite specii de plante
 • Influența spectrului luminii roșii asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența spectrului luminii albastre asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența spectrului luminii combinate roșii și albastre asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studii privind conținutul relativ de apă al frunzelor plantelor în diferite fenofaze de creștere
 • Consumul specific de apă al unor plante agricole în funcție de fenofază și condițiile ecofiziologice
 • Efectele condițiilor ecofiziologice extreme asupra fiziologiei plantelor
 • Evaluarea stomatelor la diferite specii de plante
 • Influența condițiilor ecofiziologice asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența fertilizării foliare asupra fiziologiei frunzelor
 • Modificări fiziologice induse de prezența hormonilor de creștere asupra organelor plantelor
 • Evaluarea fazelor plasmolizei la diferite celule
 • Determinare presiunii osmotice în condiții de stress la diferite plante
 • Evoluția suprafeței foliare la o serie de plante crescute cu eficiență hidrică maximă
 • Schimbări sezoniere ale conținutului de clorofilă specifice anumitor fenofaze în condiții de câmp
 • Corelarea a două metode diferite în ceea ce privește conținutul de clorofilă la plante
11 Conf. dr. Cristina Moldovan
 • Cercetări privind identificarea unor genotipuri noi de porumb in contextul schimbarilor climatice
 • Cercetări privind pretabilitatea la cultivare a unor soiuri de mazăre de toamnă în Podișul Transilvaniei
 • Influenţa unor verigi tehnologice asupra productiei la cereale leguminoase pentru boabe si plante tehnice (la alegere)
 • Studiul fitotehnic (aspecte ecologice biologice si tehnologice) a unui sortiment de soiuri de: grâu orz soia cartof (la alegere)
 • Studiul elementelor de productivitate la principalele cereale leguminoase pentru boabe şi plante tehnice (la alegere)
 • Tehnologii specifice de cultivare a unor plante de cultura in ferme proprii
12 Conf. dr. Ștefania Gâdea
 • Celula vegetală aspecte citologice si mecanisme fiziologice
 • Respiraţia plantelor - tipuri mecanisme
 • Creşterea si dezvoltarea plantelor - studii de caz
 • Mişcările plantelor
13 Conf. dr. Adriana Morea
 • Studiu privind calitatea furajului folosit în alimentația animalelor de fermă
 • Studiu privind exploatarea materialului biologic in ferme cu diferite conditii geografice
 • Studiu privind biosecuritatea animalelor
 • Studiu privind controlul producțiilor animaliere
 • Evaluarea tendințelor privind cererea și oferta în turismul rural
 • Studiu privind evoluția agroturismului în România
 • Evaluarea potențialului turistic rural natural și antropic al regiunilor geografice de interes
 • Posibilități de prelucrare tradițională a produselor agricole
 • Metode tradiționale de conservare a produselor agricole
14 Conf. dr. Sorin Muntean
 • Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a plantelor medicinale şi aromatice
15 Conf. dr. Andrei Stoie
 • Studiul florei si vegetatiei din diferite zone ale Romaniei prin metode specifice fitosociologiei si ecologiei plantelor
 • Aclimatizarea unor specii salbatice din genurile Iris si Allium in conditiile din gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de plante suculente din familiile Crassulaceae Cactaceae si Portulacaceae in conditiile climatice din Cluj-Napoca
 • Aclimatizarea unor specii suculente tropicale din familiile Cactaceae Liliaceae Agavaceae Bromeliaceae Asclepiadaceae Crassulaceae Aizoaceae Euphorbiaceae Portulacaceae Asteraceae etc. in conditii de sera
 • Fenologia unor specii de plante suculente in gradina botanica si in sera
 • Aclimatizarea unor specii acvatice in gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de litoral maritim si unor specii psamofile in gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de ferigi (Pteridophyta) in gradina botanica
 • Studiul corologiei speciilor din familia Crassulaceae prin studiu pe teren din literatura de specialitate si prin cercetarea ierbarelor stiintifice
 • Inventarierea si cartarea speciilor din gradini botanice
16 Conf. dr. Loredana Suciu
 • Controlul bolilor din cultura de porumb
 • Starea fitosanitară a culturilor de legume în spaţii protejate
 • Controlul chimic al manei viţei de vie
 • Efectul tratamentelor cu fungicide asupra cantității şi calităţii producţiei la grâul de toamnă
 • Evaluarea încãturii micotice a cariopselor de grâu
 • Bolile cerealelor de primăvară prevenire și control
 • Monitorizarea principalelor boli la speciile ornamentale
 • Monitorizarea și controlul bolilor din spațiile protejate (legume plante ornamentale)
17 Conf. dr. Vlad Stoian
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile agricole
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în solurile agricole
 • Cercetări privind fixarea biologică a azotului la culturile de leguminoase
 • Studii asupra potențialului simbiotic micorizian la culturile agricole
 • Cercetări privind aplicarea de biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor la culturile agricole
 • Studii privind impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorganismelor din solurile agricole
 • Studii privind capacitatea supresivă și de reziliență a microflorei din solurile agricole
 • Studii privind reacția pe termen lung a microflorei agroecosistemelor la aplicarea de inputuri diferențiate
 • Cercetări privind procesele de descompunere microbiană în solurile agricole
 • Evaluarea microflorei prezente în spațiile de depozitare a producțiilor agricole
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solurilor agricole
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile zonelor montane
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor montane
 • Cercetări privind rolul microflorei solului în circuitul elementelor nutritive
 • Sisteme de analiză în mediu controlat a efectului microorganismelor în promovarea creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în sol
 • Cercetări privind mecanismele de acțiune a asociațiilor simbiotice microbiene la plante
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai calității solului
 • Procedee de modelare și analiză a răspunsului microorganismelor la factorii tehnologici și climatici
 • Studii privind capacitatea supresivă și de reziliență a microflorei din sol
 • Studii asupra instalării microorganismelor pionier în ecosisteme
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor
 • Studii privind potențialul utilizării microorganismelor în procesele de bioremediere
 • Tehnici de cartare și monitorizare a microflorei din ecosisteme
 • Studii asupra indicatorilor microbiologici ai degradării ecosistemelor
 • Cercetări privind microflora din spațiile locuite
 • Studii asupra microflorei din zonele urbane
18 Șef lucr. dr. Ioana Berindean
 • Aspecte privind originea si evolutia cariotipului la speciile superioare
 • Utilizarea metodelor moleculare in editarea genomului
 • Utilizarea markerilor moleculari in studiul variabilității speciilor
 • Cercetări privind variabilitatea genetică a unor hibrizi de porumb
19 Șef lucr. dr. Camelia Munteanu
 • Rolul unor compuși bioactivi în modularea funcției imune
 • Efectele ritmului circadian în boala canceroasă
 • Impactul unor compusi alimentari asupra microbiomului intestinal
 • Efectele băuturilor energizante pe termen lung asupra unor metabolisme la animale de laborator
20 Șef lucr. dr. Andreea Ona
 • Populațiile locale de porumb (Zea mays) ca surse de germoplasmă valoroase în ameliorarea porumbului
 • Studiul soiurilor de cânepă (Cannabis sativa) monoice şi dioice sub aspectul producției şi a calității fibrelor
 • Testarea unor populații locale italiene de fasole (Phaseolus vulgaris) în condițiile pedoclimatice din județul Cluj
21 Șef lucr. dr. Anca Pleșa
 • Adaptarea culturilor furajere la schimbările climatice
 • Sortimente de culturi furajere succesive
 • Sisteme agricole în declin
 • Noi profesii și investiții în agricultură producția de energie folosind biomasa
22 Șef lucr. dr. Mirela Ranta
 • Studii privind comportamentul animalelor domestice din ferma
 • Studii privind factorii care influențează comportamentul animalelor domestice
23 Asistent dr. Ionuț Racz
 • Studiul ereditatii genetice a caracterelor cantitative la principalele plante de cultura
 • Determinarea influentei factorilor de mediu asupra manifestarii fenotipice la principalele plante de cultura
 • Cercetari privind influenta diferitilor compusi biochimici asupra manifestarii fenotipice a caracterelor cantitative
24 Asistent dr Ionuț Hulujan
 • Managementul protecţiei arbuștilor fructiferi împotriva atacului produs de către dăunători
 • Managementul protecţiei pomilor fructiferi împotriva atacului produs de către dăunători
 • Monitorizarea entomofaunei din plantațiile de arbuşti fructiferi
 • Strategii de combatere ecologică a dăunătorilor din ecosistemele agricole și horticole
25 Asistent dr. Ioana Vaida Ghețe
 • Specii cu valoare indicatoare pentru intensitatea managementului aplicat in ecosistemele HNV
 • Managementul pajiștilor naturale și semi-naturale (inclusive pajiști oligotrofe și HNV)
 • Cartarea sistemelor praticole cu ajutorul dronelor
 • Managementul biodiversității
 • Amenajarea sistemelor de pajiști
 • Valoarea agronomică şi ecologică a pajiştilor
26 Asistent dr. Ioana Crișan
 • Evaluarea potențialului fenotipic și productiv pentru optimizarea unor tehnologii de cultură la specii decorative medicinale tehnice și alimentare
 • Definirea statusului micorizian al plantelor cultivate și din flora spontană
 • Caracterizarea și autentificarea produselor vegetale prin descriptori botanici de micro-morfologie și histologie vegetală
 • Identificarea marker-ilor calitativi din matrici vegetale și extracte din plante
 • Conservare ex situ și circulație germoplasmă
 • Restaurare ecologică. Ecologia vegetației. Fitoremedierea metalelor grele
Research Themes Table
Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic TEME DE CERCETARE
1 Prof. dr. Roxana Vidican
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile agricole
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în solurile agricole
 • Cercetări privind fixarea biologică a azotului la culturile de leguminoase
 • Studii asupra potențialului simbiotic micorizian la culturile agricole
 • Cercetări privind aplicarea de biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor la culturile agricole
 • Studii privind impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorganismelor din solurile agricole
 • Studii privind reacția pe termen lung a microflorei agroecosistemelor la aplicarea de inputuri diferențiate
 • Cercetări privind procesele de descompunere microbiană în solurile agricole
 • Evaluarea microflorei prezente în spațiile de depozitare a producțiilor agricole
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solurilor agricole
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor montane
 • Studii privind selecția celor mai performanți indicatori microbiologici în ecosistemele montane
 • Cercetări privind rolul microflorei solului în circuitul elementelor nutritive
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din sol
 • Sisteme de analiză în mediu controlat a efectului microorganismelor în promovarea creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în sol
 • Cercetări privind mecanismele de acțiune a asociațiilor simbiotice microbiene la plante
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai calității solului
 • Studii asupra instalării microorganismelor pionier în ecosisteme
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor
2 Prof. dr. Vasile Florian
 • Controlul bolilor din culturile de cereale păioase
 • Controlul bolilor din culturile plantelor leguminoase pentru boabe
 • Controlul bolilor din culturile plantelor uleioase
 • Controlul bolilor din cultura de cartof
 • Controlul chimic al manei viţei de vie
 • Starea fitosanitară a pajiștilor naturale şi semănate
 • Cercetări privind metodele de combatere biologică a bolilor
3 Prof. dr. Dan Vârban
 • Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor tuberculifere rădăcinoase şi oleaginoase
 • Aplicarea tehnologiilor ecologice la plantele tuberculifere rădăcinoase şi oleaginoase
 • Cercetări privind biologia şi tehnologia de cultivare a unor specii de plante medicinale şi aromatice din Fam. Lamiaceae şi Fam. Asteraceae
4 Prof. dr. Marcel Duda
 • Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe
 • Aplicarea tehnologiilor ecologice la cereale şi leguminoase pentru boabe
 • Cercetări privind atenuarea efectului schimbărilor climatice în plantaţiile de hamei
 • Cercetări privind introducerea în cultură a speciei Agastache foeniculum
 • Studii privind procesele fizice şi fiziologice din timpul păstrării produselor agricole
5 Prof. dr. Horia Bunescu
 • Studiul biodiversităţii animale (nevertebrate/vertebrate) în diferite ecosisteme
 • Cercetări referitoare la complexul de dăunători din ecosistemele agrohorticole
 • Studiul entomofaunei din diferite ecosisteme
 • Controlul biologic şi biotehnic al dăunătorilor din ecosistemele agrohorticole
 • Utilizarea zoofagilor (prădători sau paraziţi/parazitoizi) în combaterea biologică a dăunătorilor din diferite ecosisteme
 • Studiul entomofaunei utile din diferite ecosisteme agrohorticole
 • Monitorizarea şi controlul unor dăunători (nematozi melci acarieni insecte rozătoare) la produse agroalimentare depozitate
6 Prof. dr. Teodora Florian
 • Managementul protecţiei culturilor de porumb împotriva atacului produs de către dăunători
 • Managementul protecţiei culturilor din ecosistemele agrohorticole împotriva atacului produs de dăunători
 • Strategii de combatere ecologică a dăunătorilor din ecosistemele agricole si horticole
 • Metode convenţionale şi neconvenţionale de combatere a dăunătorilor din agroecosistemele agricole si horticole
 • Cercetări privind complexul de lepidoptere fitofage
 • Managementul protecţiei culturilor de rapita soia leguminoase împotriva atacului produs de către dăunători
 • Strategii biometrice de combatere a unor dăunători din pomicultură utilizând biocide de ultimă generaţie
 • Tehnologii conventionale şi neconvenţionale de combatere a unor dăunători majori din viticultură pomicultură şi legumiculturã
 • Testări de pesticide (insecticide acaricide inhibitori ai metamorfozei) la arthropode (insecte acarieni)
7 Prof. dr. Leon Muntean
 • Cercetări privind ameliorarea și producerea de sămânță la cerealele păioase
 • Ameliorarea și producerea de sămânță la hamei
 • Ameliorarea și producerea de sămânță la plantele medicinale
8 Prof. dr. Florin Păcurar
 • Cercetări privind efectul fertilizări organice și minerale asupra productivității biodiversității și calității pajiștilor montane
 • Studiul managementului și biodiversității pajiștilor montane (oligotrofe)
 • Identificarea speciilor cu valoare indicatoare pentru intensitatea managementului pajiștilor montane
 • Cercetări privind efectul abandonului și mulcirii asupra pajiștilor montane
 • Monitorizarea speciei Arnica montana în zona centrală a Munților Apuseni
 • Cercetări privind efectul fertilizării organice asupra abundenței speciei Arnica montana
 • Cercetări privind efectul modului de recoltare a inflorescențelor asupra abundenței speciei Arnica montana
9 Prof. dr. Rodica Vârban
 • Studii de floră şi vegetaţie din diferite regiuni ale României
 • Identificarea și urmărirea fenologiei unor specii de plante tehnice medicinale alimentare textile tehnice și cu potential melifer nou introduse în cultură
 • Determinarea şi caracterizarea speciilor de plante din grădini urbane şi parcuri cu diversitate ridicată (ex. Parcul Central Cluj-Napoca grădina liceului „ Liviu Rebreanu” Bistriţa Parcul Central Gherla etc.)
 • Studiul sortimentul nou de plante cultivate pentru alimente funcționale
 • Abordări inovatoare în ameliorarea și cultivarea hameiului și a plantelor aromatice medicinale și melifere
 • Studii farmaco-botanice și morfologice la unele plante medicinale
 • Studii de vegetație a florei native a României
 • Studii de aerobiologie la unele plante aromatice
10 Prof. dr. Sorin Vâtcă
 • Germinația semințelor conform scării de creștere și dezvoltare BBCH în sistem aeroponic
 • Creșterea și dezvoltarea plantelor în sistem aeroponic conform BBCH
 • Germinația și atingerea stadiului de microplantule a mai multor specii de plante simultan în sistem aeroponic conform BBCH
 • Evaluarea conținutului de clorofilă în condiții de secetă la diferite specii de plante în fenofaza de dezvoltare a frunzelor
 • Evaluarea conținutului de clorofilă în condiții de salinitate la diferite specii de plante
 • Influența spectrului luminii roșii asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența spectrului luminii albastre asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența spectrului luminii combinate roșii și albastre asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studii privind conținutul relativ de apă al frunzelor plantelor în diferite fenofaze de creștere
 • Consumul specific de apă al unor plante agricole în funcție de fenofază și condițiile ecofiziologice
 • Efectele condițiilor ecofiziologice extreme asupra fiziologiei plantelor
 • Evaluarea stomatelor la diferite specii de plante
 • Influența condițiilor ecofiziologice asupra creșterii și dezvoltării plantelor
 • Influența fertilizării foliare asupra fiziologiei frunzelor
 • Modificări fiziologice induse de prezența hormonilor de creștere asupra organelor plantelor
 • Evaluarea fazelor plasmolizei la diferite celule
 • Determinare presiunii osmotice în condiții de stress la diferite plante
 • Evoluția suprafeței foliare la o serie de plante crescute cu eficiență hidrică maximă
 • Schimbări sezoniere ale conținutului de clorofilă specifice anumitor fenofaze în condiții de câmp
 • Corelarea a două metode diferite în ceea ce privește conținutul de clorofilă la plante
11 Conf. dr. Cristina Moldovan
 • Cercetări privind identificarea unor genotipuri noi de porumb in contextul schimbarilor climatice
 • Cercetări privind pretabilitatea la cultivare a unor soiuri de mazăre de toamnă în Podișul Transilvaniei
 • Influenţa unor verigi tehnologice asupra productiei la cereale leguminoase pentru boabe si plante tehnice (la alegere)
 • Studiul fitotehnic (aspecte ecologice biologice si tehnologice) a unui sortiment de soiuri de: grâu orz soia cartof (la alegere)
 • Studiul elementelor de productivitate la principalele cereale leguminoase pentru boabe şi plante tehnice (la alegere)
 • Tehnologii specifice de cultivare a unor plante de cultura in ferme proprii
12 Conf. dr. Ștefania Gâdea
 • Celula vegetală aspecte citologice si mecanisme fiziologice
 • Respiraţia plantelor - tipuri mecanisme
 • Creşterea si dezvoltarea plantelor - studii de caz
 • Mişcările plantelor
13 Conf. dr. Adriana Morea
 • Studiu privind calitatea furajului folosit în alimentația animalelor de fermă
 • Studiu privind exploatarea materialului biologic in ferme cu diferite conditii geografice
 • Studiu privind biosecuritatea animalelor
 • Studiu privind controlul producțiilor animaliere
 • Evaluarea tendințelor privind cererea și oferta în turismul rural
 • Studiu privind evoluția agroturismului în România
 • Evaluarea potențialului turistic rural natural și antropic al regiunilor geografice de interes
 • Posibilități de prelucrare tradițională a produselor agricole
 • Metode tradiționale de conservare a produselor agricole
14 Conf. dr. Sorin Muntean
 • Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a plantelor medicinale şi aromatice
15 Conf. dr. Andrei Stoie
 • Studiul florei si vegetatiei din diferite zone ale Romaniei prin metode specifice fitosociologiei si ecologiei plantelor
 • Aclimatizarea unor specii salbatice din genurile Iris si Allium in conditiile din gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de plante suculente din familiile Crassulaceae Cactaceae si Portulacaceae in conditiile climatice din Cluj-Napoca
 • Aclimatizarea unor specii suculente tropicale din familiile Cactaceae Liliaceae Agavaceae Bromeliaceae Asclepiadaceae Crassulaceae Aizoaceae Euphorbiaceae Portulacaceae Asteraceae etc. in conditii de sera
 • Fenologia unor specii de plante suculente in gradina botanica si in sera
 • Aclimatizarea unor specii acvatice in gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de litoral maritim si unor specii psamofile in gradina botanica
 • Aclimatizarea unor specii de ferigi (Pteridophyta) in gradina botanica
 • Studiul corologiei speciilor din familia Crassulaceae prin studiu pe teren din literatura de specialitate si prin cercetarea ierbarelor stiintifice
 • Inventarierea si cartarea speciilor din gradini botanice
16 Conf. dr. Loredana Suciu
 • Controlul bolilor din cultura de porumb
 • Starea fitosanitară a culturilor de legume în spaţii protejate
 • Controlul chimic al manei viţei de vie
 • Efectul tratamentelor cu fungicide asupra cantității şi calităţii producţiei la grâul de toamnă
 • Evaluarea încãturii micotice a cariopselor de grâu
 • Bolile cerealelor de primăvară prevenire și control
 • Monitorizarea principalelor boli la speciile ornamentale
 • Monitorizarea și controlul bolilor din spațiile protejate (legume plante ornamentale)
17 Conf. dr. Vlad Stoian
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile agricole
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în solurile agricole
 • Cercetări privind fixarea biologică a azotului la culturile de leguminoase
 • Studii asupra potențialului simbiotic micorizian la culturile agricole
 • Cercetări privind aplicarea de biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor la culturile agricole
 • Studii privind impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorganismelor din solurile agricole
 • Studii privind capacitatea supresivă și de reziliență a microflorei din solurile agricole
 • Studii privind reacția pe termen lung a microflorei agroecosistemelor la aplicarea de inputuri diferențiate
 • Cercetări privind procesele de descompunere microbiană în solurile agricole
 • Evaluarea microflorei prezente în spațiile de depozitare a producțiilor agricole
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solurilor agricole
 • Tehnici și procedee de laborator pentru selecția microflorei utile din solurile zonelor montane
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor montane
 • Cercetări privind rolul microflorei solului în circuitul elementelor nutritive
 • Sisteme de analiză în mediu controlat a efectului microorganismelor în promovarea creșterii și dezvoltării plantelor
 • Studiu privind activitatea sezonieră a microorganismelor în sol
 • Cercetări privind mecanismele de acțiune a asociațiilor simbiotice microbiene la plante
 • Studii privind indicatorii microbiologici ai calității solului
 • Procedee de modelare și analiză a răspunsului microorganismelor la factorii tehnologici și climatici
 • Studii privind capacitatea supresivă și de reziliență a microflorei din sol
 • Studii asupra instalării microorganismelor pionier în ecosisteme
 • Evaluarea echilibrul microbian al ecosistemelor
 • Studii privind potențialul utilizării microorganismelor în procesele de bioremediere
 • Tehnici de cartare și monitorizare a microflorei din ecosisteme
 • Studii asupra indicatorilor microbiologici ai degradării ecosistemelor
 • Cercetări privind microflora din spațiile locuite
 • Studii asupra microflorei din zonele urbane
18 Șef lucr. dr. Ioana Berindean
 • Aspecte privind originea si evolutia cariotipului la speciile superioare
 • Utilizarea metodelor moleculare in editarea genomului
 • Utilizarea markerilor moleculari in studiul variabilității speciilor
 • Cercetări privind variabilitatea genetică a unor hibrizi de porumb
19 Șef lucr. dr. Camelia Munteanu
 • Rolul unor compuși bioactivi în modularea funcției imune
 • Efectele ritmului circadian în boala canceroasă
 • Impactul unor compusi alimentari asupra microbiomului intestinal
 • Efectele băuturilor energizante pe termen lung asupra unor metabolisme la animale de laborator
20 Șef lucr. dr. Andreea Ona
 • Populațiile locale de porumb (Zea mays) ca surse de germoplasmă valoroase în ameliorarea porumbului
 • Studiul soiurilor de cânepă (Cannabis sativa) monoice şi dioice sub aspectul producției şi a calității fibrelor
 • Testarea unor populații locale italiene de fasole (Phaseolus vulgaris) în condițiile pedoclimatice din județul Cluj
21 Șef lucr. dr. Anca Pleșa
 • Adaptarea culturilor furajere la schimbările climatice
 • Sortimente de culturi furajere succesive
 • Sisteme agricole în declin
 • Noi profesii și investiții în agricultură producția de energie folosind biomasa
22 Șef lucr. dr. Mirela Ranta
 • Studii privind comportamentul animalelor domestice din ferma
 • Studii privind factorii care influențează comportamentul animalelor domestice
23 Asistent dr. Ionuț Racz
 • Studiul ereditatii genetice a caracterelor cantitative la principalele plante de cultura
 • Determinarea influentei factorilor de mediu asupra manifestarii fenotipice la principalele plante de cultura
 • Cercetari privind influenta diferitilor compusi biochimici asupra manifestarii fenotipice a caracterelor cantitative
24 Asistent dr Ionuț Hulujan
 • Managementul protecţiei arbuștilor fructiferi împotriva atacului produs de către dăunători
 • Managementul protecţiei pomilor fructiferi împotriva atacului produs de către dăunători
 • Monitorizarea entomofaunei din plantațiile de arbuşti fructiferi
 • Strategii de combatere ecologică a dăunătorilor din ecosistemele agricole și horticole
25 Asistent dr. Ioana Vaida Ghețe
 • Specii cu valoare indicatoare pentru intensitatea managementului aplicat in ecosistemele HNV
 • Managementul pajiștilor naturale și semi-naturale (inclusive pajiști oligotrofe și HNV)
 • Cartarea sistemelor praticole cu ajutorul dronelor
 • Managementul biodiversității
 • Amenajarea sistemelor de pajiști
 • Valoarea agronomică şi ecologică a pajiştilor
26 Asistent dr. Ioana Crișan
 • Evaluarea potențialului fenotipic și productiv pentru optimizarea unor tehnologii de cultură la specii decorative medicinale tehnice și alimentare
 • Definirea statusului micorizian al plantelor cultivate și din flora spontană
 • Caracterizarea și autentificarea produselor vegetale prin descriptori botanici de micro-morfologie și histologie vegetală
 • Identificarea marker-ilor calitativi din matrici vegetale și extracte din plante
 • Conservare ex situ și circulație germoplasmă
 • Restaurare ecologică. Ecologia vegetației. Fitoremedierea metalelor grele
Research Themes Table
Nr. crt. Numele și prenumele cadrului didactic TEME DE CERCETARE
1 Prof. dr. Antonia Odagiu
 • Monitorizarea nivelului de zgomot în zone urbane aglomerate
 • Monitorizarea calității apei potabile prin indicatorii de calitate: pH, duritate, turbiditate și conductivitate
 • Monitorizarea conținutului în nitriți, nitrați și a pH-ului apelor de suprafață
 • Monitorizarea calității aerului cu ajutorul indicatorilor: conținutul în CO, NH3, SO2
 • Monitorizarea conținutului de CO în aerul din proximitatea gropilor de gunoi urbane neamenajate
 • Aplicații ale economiei circulare în industrie
 • Aplicații ale economiei circulare în agricultura organică
 • Soluții ale economiei circulare pentru industria alimentară
 • Optimizarea nutriţională a produselor alimentare pe bază de struguri şi fructe de pădure prin îmbogăţire cu resveratrol în scopul intensificării aportului de antioxidanţi în alimentaţie
 • Dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri scurte pentru produse montan pomicol
 • Obţinerea unui produs alimentar de tip supliment pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii
 • Managementul durabil al sitului Natura 2000 ROSCI0233 Someşul Rece 33 SMIS-CSNR 42795
 • Studiul și evaluarea resurselor de apă de suprafață și de apă freatică
 • Studiul resurselor energetice neconvenționale
2 Prof. dr. Mignon Șandor
 • Monitorizarea fluxului de CO2 din sol în sistemele agricole
 • Evaluarea rolului diversitatii biologice a solului in asigurarea functiilor sale
 • Modificari structurale si functionale ale comunitatii microbiene a solului ca urmare a activitatilor antropice
 • Descompunerea materiei organice in ecosistemele terestre si evaluarea factorilor de influenta asupra procesului
 • Utilizarea organismelor test in evaluarea toxicitatii compusilor chimici
3 Prof. dr. Francisc Dulf
 • Analiza lipidelor din diverse matrici vegetale
 • Tehnici de imbogatire a subproduselor alimentare cu biomolecule valoroase
 • Evaluarea potentialului biologic active al unor reziduuri agro-alimentare
 • Studiul potentialului biologic activ al unor uleiuri vegetale
4 Prof. dr. Aurel Maxim
 • Caracterizarea morfologică și agronomică a diferitelor varietăți locale de tomate (Lycopersicon esculentum Mill)
 • Reabilitarea naturală a iazurilor de decantare a sterilului minier de la Căpușu Mic județul Cluj
 • Măsuri de înverzire în noile Politici Agricole Comune (2021-2027)
 • Situația conservării biodiversității în județul Sălaj
 • Succesiunea ecologică la iazul de decantare a sterilului minier de la Bozânta județul Maramureș
5 Prof. dr. Marian Proorocu
 • Managementul siturilor Natura 2000
 • Impactul activitatilor antropice asupra speciilor prioritare
 • Impactul activitatilor antropice asupra habitatelor prioritare
 • Monitorizarea speciilor prioritare din siturile Natura 2000
 • Monitorizarea habitatelor prioritare din siturile Natura 2000
 • Rolul padurii in sechestrarea de CO2 si impactul defrisarilor si taierilor ilegale asupra emisiilor de gaze cu efect de sera
 • Analiza calitatii aerului si a surselor de poluare in municipiu Cluj-Napoca
 • Analiza si evolutia calitatii factorilor de mediu in ultimii 10 ani in județul Cluj
6 Conf. dr. Avram Fițiu
 • Constructia tipicitatii produselor agroalimentare traditionale
 • Certificarea produselor montane
 • Certificarea de grup a produselor ecologice
 • Certificarea produselor etice
 • Constructia identitatii agroculturale regionale
 • Elaborarea de strategii sectoriale agroalimentare si agroturistice
 • Evaluarea indicatorilor de calitate nutritionala a produselor agroalimentare
 • Elaborare de politici agricole la nivel regional si sectorial
7 Conf. dr. Tania Mihăiescu
 • Managementul durabil al resurselor de apă
 • Abordări ale ecosistemelor în managementul integrat al resurselor de apă
 • Situaţia apelor uzate urbane şi a nămolului provenit din staţiile de epurare
 • Sisteme de alimentare cu apă și sisteme de epurare a apelor uzate în mediul urban
 • Evaluarea calității apei (de suprafață, subterane etc.) prin utilizarea indicatorilor de calitate a apei
 • Regionalizarea serviciilor de apă şi apă uzată în România & Proiecte de investiţii finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Mediu
 • Contribuţia Programului Operaţional Sectorial Mediu la îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă în România
 • Programul de Acţiune pentru zonele vulnerabile la nitraţi din surse agricole
 • Studii de caz – proiecte de mediu pentru accesarea Programelor de finanțare
 • Studii de caz – proiecte de solicitare fonduri europene
8 Conf. dr. Valentin Petrescu-Mag
 • Ecotoxicologia disruptorilor endocrini
 • Ecotoxicologia metalelor grele
 • Organisme model utilizate în ecotoxicologie și toxicologie
9 Conf. dr. Călin Safirescu
 • Studii privind mecanismele de dispersie a poluanților în apele subterane
 • Studii privind mecanismele de dispersie a poluanților ca urmare a mișcărilor eoliene
 • Emisii poluante în procese industriale
 • Ameliorarea tehnicilor de reducere a emisiilor rezultate din industriile poluante
 • Studiul efectelor siturilor de execuție a schelelor asupra ecosistemelor locale
10 Șef lucr. dr. Ioan Brașovean
 • Optimizarea soluțiilor de implementare a conceptelor de ecocondiționalitate în România
 • Studii privind gestionarea deșeurilor electronice
 • Soluții innovative privitoare la metodologiile de reconstrucție ecologică
11 Șef lucr. dr. Petru Burduhos
 • Gestionarea fitosanitară a bolilor arboretelor de pin
 • Studiul metodologiilor de management fitosanitar în pădurile de foioase
 • Studiul ecosistemelor silvice în contextul schimbărilor climatice
12 Șef lucr. dr. Cristian Iederan
 • Studiul bolilor cartofului în Transilvania în contextul interacțiunii cu factorii abiotici cu efect de stimulare a manifestarii acestora
 • Studiul evoluției conceptelor de economia mediului
 • Studiul transpunerii legislației comunitare privind economia circulară în legislația românească
13 Șef lucr. dr. Claudia Balint
 • Evaluarea indicatorilor de calitate a mediului prin aplicarea de metode fizico-chimice
 • Considerații teoretice și practice privind efectele radiațiilor asupra plantelor
 • Influența câmpurilor electromagnetice slabe asupra dezvoltării plantelor
 • Radioactivitatea mediului înconjurător
 • Aplicații practice ale celulelor fotovoltaice
 • Cercetări privind efectele luminii colorate asupra plantelor
 • Studiu de caz: folosirea LED-urilor roșii și albastre
14 Șef lucr. dr. Anamaria Mălinaș
 • Calculul și analiza emisiilor de gaze cu efect de seră din principalele sectoare de activitate umană (energie, industrie, transport, agricultura și managementul deșeurilor)
 • Strategii de atenuare și adaptare a societății umane la manifestările schimbărilor climatice
 • Impactul speciilor invazive asupra habitatelor și speciilor prioritare din siturile Natura 2000
 • Analiza presiunilor și amenințărilor asupra ariilor naturale protejate
 • Analiza și evaluarea impactului surselor de poluare antropice asupra calității factorilor de mediu
 • Evaluarea eficienței utilizării azotului la principalele culturi de câmp și pajiști
15 Asistent dr. Bianca Moldovan
 • Metodologii fitosanitare inovative de protecție a pomilor fructiferi
 • Studiul influenței factorilor climatici asupra protecției fitosanitare a pomilor fructiferi