Teme cercetare

Teme de cercetare

Nr.crt. Numele și prenumele cadruluididactic Temele de cercetare
1 Prof.dr. Ileana Bogdan 1. Managementul buruienilor. Biologie şi combatere.

2. Combaterea integrată a buruienilor şi testarea de noi erbicide.

3. Testarea remanenţei erbicidelor.

2 Prof.dr. Marilena Mărghitaș 1. Metodologie agrochimică

2. Controlul stării de fertilitate a solului prin analiza agrochimică solplantă-îngrăşăminte

3. Tehnologia fertilizării plantelor agricole şi horticole

4. Tehnologii de protecţie şi ameliorare a solurilor acide şi salinealcaline şi de reconstrucţie ecologică a solurilor degradate

3 Prof.dr. Alexandru Naghiu 1. Biocombustibili

2. Soluții inovative în domeniul tehnicilor de măsurare și control

3. Surse de energie alternativă

4. Optimizarea funcțională a mototarelor cu ardere internă

4 Prof.dr. Livia Naghiu 1. Optimizarea funcțională a mașinilor horticole

2. Tehnologii de lucrare a solului

3. Surse de energie alternativă

4. Utilizarea sistemelor electrotehnice în industria alimentară

5 Prof.dr. Laura Paulette 1. Cercetări fundamentale și aplicative privind evaluarea și monitorizarea terenurilor contaminate sau afectate de degradare (metode PSS).

2. Cercetări fundamentale și aplicative privind tehnologiile de remediere a solurilor poluate

3. Implementarea indicatorilor de calitate a solurilor în fermele agricole.

4.Elaborarea managementului în utilizarea rațională a resurselor de sol.

5. Managementul integrat al solurilor urbane

6. Scenarii şi strategii integrate a sistemului sol-apă-hrană. Funcţia ecologică a solului.

7. Analiza indicatorilor de monitoring a calităţii solurilor pe categorii de folosinţă.

6 Prof.dr. Ioan Păcurar 1. Cunoaşterea evoluţiei pe termen meediu şi lung a solurilor forestiere.

2. Managementul solurilor forestiere.

3. Bonitarea staţiunilor forestiere.

4. Tehnologii de ameliorare şi punere în valoare a terenurilor slab productive din zona montană.

5.Perfecţionarea prelucrării automatizate a datelor şi elaborarae de modele matematice în cartarea staţională

7 Prof.dr. Teodor Rusu 1. Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului

2. Monitorizarea fertilității solului și caracterizarea tehnologică a terenurilor.

3. Bonitarea calității lucrărilor solului.

4. Măsuri de adaptare la schimbările climatice și agrotehnică antierozională.

5.Cercetări fundamentale privind rolul asolamentului în agricultura durabilă.

8 Prof.dr. Sorin Stănilă 1. Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului

2. Studiul instalațiilor pentru prelucrarea primară a cerealelor

3. Studiul instalațiilor pentru condiționarea cerealelor.

4. Studiul instalațiilor pentru transportul cerealelor

5. Studii privind exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor de pe linia de prelucrare a cărnii și laptelui.

9 Conf.dr. Victor Bărbieru 1. Îmbunătățiri funcționale ale mașinilor și instalațiilor zootehnice

2. Studii privind optimizarea funcțională a mecanizării procesului de muls.

3. Studii privind optimizarea tehnologiilor de evacuare a dejectiilor

4. Biotehnologii piscicole

10 Conf.dr. Adrian Molnar-Irimie 1. Cercetări privind interacțiunea roată sol

2. Studii privind tehnicile de măsurarea a deformatiilor în sol

3. Studii privind exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor destinate condiționării produselor agricole primare

11 Conf.dr. Mircea Muntean 1. Studii privind optimizarea operațiunilor de sedimentare, decantare filtrare

2. Studii privind optimizarea fenomenelor de transfer

3. Distilarea alcoolului

12 Conf. dr. Ovidiu Ranta 1. Tehnologii moderne pentru lucrările solului

2. Tehnici de tratamente fitosanitare

3. Tehnologii inovative pentru recoltarea furajelor

4. Protecția calității apelor

5. Combustibili alternativi

6. Studiul rampelor cu duze la mașinile de erbicidat

7. Ameliorarea performanțelor mașinilor de erbicidat

13 Șef lucrări dr. Mihai Buta 1. Tehnologii moderne pentru lucrările solului

2. Tehnici de tratamente fitosanitare

3. Tehnologii inovative pentru recoltarea furajelor

4. Protecția calității apelor

5. Combustibili alternativi

6. Studiul rampelor cu duze la mașinile de erbicidat

7. Ameliorarea performanțelor mașinilor de erbicidat

14 Șef lucrări dr. Georgiana Cătunescu 1.Procesarea minimă în industria alimentară (radiații ionizante, ambalare în atmosferă modificată)

2.Optimizarea operației de extracție a compușilor cu activitate antioxidantă și antibacteriană (clorofile, polifenoli, flavonoide, antocianine) prin utilizarea de pretratamente

3.Optimizarea operației de extracție cu ajutorul microundelor a compușilor bioactivi din matrici vegetale (plante aromatice și condimentare, fructe și legume)

4.Utilizarea de metode matematice pentru optimizarea operațiilor și proceselor (Metoda Suprafeţei de Răspuns – Response Surface Methodology)

5.Optimizarea operației de fermentare a bacteriei Gluconacetobacter xylinus (Komagataeibacter xylinus) pentru obținerea de polimeri cu importanță pentru industria alimentară

15 Șef lucrări dr. Adriana David 1. Instalații pentru prelucrarea primară a cărnii

2. Instalații pentru prelucrarea primară a laptelui

16 Șef lucrări dr. Ovidiu Marian 1. Studiul operațiilor și sistemelor mecanice – senzori și traductori

2.Tehnici GPS

3. Optimizarea tehnicilor de cartare

17 Șef lucrări dr. Adrian Pop 1. Calitatea recoltei în relaţie cu tehnologia de cultivare.

2. Organizarea de loturi demonstrative şi poligoane de extensie.

18 Șef lucrări dr. Călin Topan 1. Metodologii de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor destinate recoltării fructelor pomicole

2 Metodologii de exploatare, întreținere și reparare a utilajelor destinate recoltării materiei prime în vinificație .

19 Asist. dr. Valentin Crișan 1. Tehnologii de semănat

2. Implmentarea unor metodologii noi de asimilare a legislatiei rutiere.

20 Asistent dr. Constantin Toader 1. Optimizarrea sistemelor de fertilizare

2. Studiul eficienței fertilizării diferențiate

21 Asistent dr. Paula Moraru 1. Studii priivind lucrările de conservare a solului

2. Studiul privind implementarea conceptelor agriculturii durabile

Nr.crt. Numele și prenumele cadruluididactic Temele de cercetare
1 Prof.dr Roxana Vidican 1. Incidența sezonieră a microorganismelor din apă și sol.

2. Rolul microorganismelor în ciclul elementelor nutritive.

3. Cercetări privind fixarea biologică a azotului și simbioze fixatoare

4. Studii privind indicatorii microbiologici ai fertilității solului.

5. Echilibrul microbian al ecosistemelor.

6. Dezechilibre la nivelul microflorei solului provocate de tehnologiile agricole.

7. Potențialul utilizării microorganismelor în procesele de bioremediere.

8. Biopreparate microbiene și eficiența utilizării lor.

9. Tehnici de cartare și monitorizare a microflorei din ecosistemele acvatice și terestre.

10. Modelarea răspunsului microorganismelor la factorii tehnologici și climatici.

11. Utilizarea nămolurilor de la stațiile de epurare ca surse de nutrienți în sol.

12. Impactul inhibitorilor de urează și nitrogenază asupra microorgnanismelor din sol.

2 Prof.dr. Marcel Duda 1. 1. Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a cerealelor şi leguminoaselor pentru boabe

2. Aplicarea tehnologiilor ecologice la cereale şi leguminoase pentru boabe.

3. Cercetări privind atenuarea efectului schimbărilor climatice în plantaţiile de hamei.

4.Cercetări privind introducerea în cultură a speciei Agastache foeniculum

5. Studii privind procesele fizice şi fiziologice din timpul păstrării produselor agricole

3 Prof.dr. Dan Vârban 1. Perfecţionarea tehnologiilor de cultivare a plantelor tuberculifere, rădăcinoase şi oleaginoase

2. Aplicarea tehnologiilor ecologice la plantele tuberculifere, rădăcinoase şi oleaginoase

3. Cercetări privind biologia şi tehnologia de cultivare a unor specii de plante medicinale şi aromatice din Fam. Lamiaceae şi Fam. Asteraceae

4 Conf.dr. Ștefania Gâdea 1. Celula vegetală aspecte citologice si mecanisme fiziologice

2. Respiraţia plantelor - tipuri mecanisme

3. Creşterea si dezvoltarea plantelor - studii de caz

4. Mişcările plantelor

6 Conf.dr. Leon Muntean 1. Cercetări privind ameliorarea și producerea de sămânță la cerealele păioase

2. Ameliorarea și producerea de sămânță la hamei

3. Ameliorarea și producerea de sămânță la plantele medicinale

6 Conf.dr. Sorin Muntean 1. Perfectionarea tehnologiei de cultivare la specia Valeriana officinalis L.

2. Studii privind parametrii fizici şi fiziologici ai seminţelor

7 Conf.dr. Florin Păcurar 1. Cercetări privind efectul fertilizări organice și minerale asupra productivității, biodiversității și calității pajiștilor montane

2. Studiul managementului și biodiversității pajiștilor montane (oligotrofe)

3. Identificarea speciilor cu valoare indicatoare pentru intensitatea managementului pajiștilor montane

4. Cercetări privind efectul abandonului și mulcirii asupra pajiștilor montane.

5.Monitorizarea speciei Arnica montana în zona centrală a Munților Apuseni.

6. Cercetări privind efectul fertilizării organice asupra abundenței speciei Arnica montana

7. Cercetări privind efectul modului de recoltare a inflorescențelor asupra abundenței speciei Arnica montana

8 Conf.dr. Rodica Vârban 1. Studiul fenologiei speciilor de Allium din colecţia Grădinii Agrobotanice USAMV

2. Cartarea speciilor din campusul USAMV, Grădina Agrobotanică, Parcul agrobotanic „Iuliu Prodan

3. Studii farmaco-botanice şi anatomice la unele specii de plante medicinale

4. Determinarea vârstei plantelor lemnoase din Grădina Agrobotanică USAMV Cluj-Napoca

9 Șef lucrări dr. Ioana Berindean 1. Aspecte citologice la diferite specii de plante.

2. Studiul variabilităţii genetice a unor caractere cantitative la diferite specii agricole şi pomicole.

3.Tehnici de genetică moleculară cu aplicaţii în selecţia asistată de markeri (MAS) la specii vegetale, agricole şi horticole

10 Șef lucrări dr. Cristina Moldovan 1. Cercetări privind introducerea in cultura a cartofului dulce în județul Satu Mare

2. Cercetări privind pretabilitatea la cultivare a unor soiuri de cartof în județul Cluj

3. Cercetări privind pretabilitatea la cultivare a unor hibrizi de rapiță în județul Satu Mare

4. Cercetări privind aplicarea unor preparate biodinamice asupra culturii de cartof, grâu și mazăre

5. Studiul unui sortiment de hibrizi de porumb în judeţul Sibiu

11 Șef lucrări dr. Adriana Morea 1. Influenta temperaturilor scazute asupra microorganismelor din lapte

2. Perspective de crestere a raselor Mangalita si Bazna in nordvestul Transilvaniei

3. Influenta tufurilor vulcanice asupra cresterii pasarilor

4. Cercetari privind tehnologia de ingrasare a tineretuui taurin din rasa Aberdeen Angus

5. Evaluarea potentialului turistic rural din Transilvania

6. Posibilitati de imbunatire a tehnicilor de promovare in Agroturism

7. Identificarea serviciilor de baza in turismul rural

12 Șef lucrări dr. Andrei Stoie 1. Studiul florei si vegetatiei din diferite zone ale Romaniei prin metode specifice fitosociologiei si ecologiei plantelor

2. Aclimatizarea unor specii salbatice din genurile Iris si Allium in conditiile din gradina botanica

3. Aclimatizarea unor specii de plante suculente din familiile Crassulaceae, Cactaceae si Portulacaceae in conditiile climatice din Cluj-Napoca

4. Aclimatizarea unor specii suculente tropicale din familiile Cactaceae, Liliaceae, Agavaceae, Bromeliaceae, Asclepiadaceae, Crassulaceae, Aizoaceae, Euphorbiaceae, Portulacaceae, Asteraceae, etc., in conditii de sera.

5. Fenologia unor specii de plante suculente in gradina botanica si in sera.

6. Aclimatizarea unor specii acvatice in gradina botanica.t

7. Aclimatizarea unor specii de litoral maritim si unor specii psamofile in gradina botanica

8. Aclimatizarea unor specii de ferigi (Pteridophyta) in gradina botanica.

9. Studiul corologiei speciilor din familia Crassulaceae prin studiu pe teren, din literatura de specialitate si prin cercetarea ierbarelor stiintifice.

10. Inventarierea si cartarea speciilor din gradini botanice.

13 Șef lucrări dr. Sorin Vâtcă 1. Regimul de apă la diferite tipuri de plante

2. Regimul nutriţional al plantelor

3. Fotosinteza - mecanisme, relații cu diferiți factori

14 Asist.dr. Andreea Ona 1. Ameliorarea și producerea de sămânță la porumb

2. Ameliorarea cerealelor păioase.

3. Studiul și ameliorarea cânepei.

15 Asist.dr. Vlad Stoian 1. Asociații simbiotice micoriziene.

2. Interacțiuni survenite între microorganismele din sol și apă

3. Explorarea zonei rizosferice și monitorizarea fluxurilor de elemente între plante și microorganisme.

4. Microorganisme pionier în ecosistemele degradate

Nr.crt. Numele și prenumele cadruluididactic Temele de cercetare
1 Prof.dr. Ioan Oroian 1. Studiul creșterii rezilienței climatice în Transilvania prin inputuri agroecologice: evaluarea ciclului de viață, riscuri și aplicații directe și indirecte

2. Studii privind obţinerea unui produselor alimentare, de tip supliment, pe substrat natural de Apium graveolens L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și vitamine

3. Studii privind obţinerea unui nutraceutic cu biodisponibilitate crescută, pe substrat natural de Allium sativum L. optimizat nutrițional prin îmbogățire cu seleniu și coenzima Q

4. Poluarea aerului cu metale grele, oxizi de azot, sulf, carbon și particule în suspensie, în spații urbane, prin utilizarea biomonitorizării cu arbori ornamentali

5. Studiul influenței calității arului asupra bolilor fiziologice a speciilor forestiere ornamentale urbane

6. Optimizarea metodologiilor de analiza calității aerului prin utilizarea laboratoarelor mobile de monitorizare

7. Cartarea incidenței alternariozei și manei la cartof în zona Transilvaniei, în corelație cu factorii climatici, prin utilizarea de metamodele cu predictori

8. Studiul efectelor produselor inovative de combatere a bolilor cartofului

9. Studiul efectelor antifungice și bactericide ale extractelor de Allium sativum L. îmbogățit în seleniu organic la culturile de cartof

10. Influența factorilor abiotici asupra manifestării bolilor la cartof

11. Analiza de risc fitosanitar la patogenii vegetali din culturile de tomate și catofi

12. Studiul încărcăturii cu micotoxine (zearalenonă și deoxinivalenol) a produselor de panificație produse din cereale cultivate în Transilvania

13. Studiul metodelor neconvenționale de protecție a Phaseolus vulgaris L. ce utilizează câmpul electromagnetic

14. Protecția integrată a ecosistemelor, în contextul agriculturii durabile

15. Efectul potanțial nociv al principalelor inputuri tehnologice (fertilizanți, pesticide) asupra optimizării relației sol – plantă – consumator

16. Protecția puieților de pomi fruictiferi (măr, păr) împotriva patogenilor vegetali prin utilizarea de metode convenționale și neconvenționale

17. Soluții inovative în combaterea atacului făinării în pepinierele de stejar

18. Managementul patogenilor micotici ai arboretelor de cvercinee, în conexiune cu arealul de răspândire și condițiile climatice

19. Studiul interacțiunii dintre factorii biotici dăunători ai arboretelor de cvercinee și fenomenele de uscare identificate în arealul Transilvaniei

20. Analiza de risc fitosanitar în controlul făinării, în cadrul ecosistemelor forestiere, în contextul schimbărilor climatice

21. Studiul soluțiilor manageriale cu privire la agenții fitopatogeni cu influență asupra fenomenului de uscare la pin

22. Studiul implicațiilor implementării politicilor comunitare de protecția plantelor în legislația românească

23. Studiul oportunităților de implementare a principiilor economiei circulare în România

2 Prof.dr. Horia Bunescu 1. Studiul biodiversităţii animale în diferite ecosisteme

2. Studiul faunistic al nevertebratelor din diferite habitate

3. Studiul faunistic al vertebratelor din diferite habitate

4. Cercetări referitoare la complexul de dăunători ai în… condiţiile ecologice de la.

5. Insecte dăunătoare din diferite ecosisteme agricole

6. Arthropode dăunătoare din diferite ecosisteme agricole

7. Studiul unor dăunători (nematozi, acarieni, insecte) din spaţii protejate

8. Studiul unor dăunători (nematozi, acarieni, insecte, rozătoare) la produse agroalimentare depozitate

9. Studii privind entomofauna fitofagă întâlnite în amenajările peisagere urbane

10. Metode neconvenţionale de combatere a afidelor (Aphididae Homoptera), verigă de bază a protectiei integrate a ecosistemelor agrohorticole

3 Prof.dr. Aurel Maxim 1. Cercetari privind identificarea varietatilor de conservare la plantele de cultura – premisa esentiala a agriculturii durabile si a securitatii alimentare pe termen lung

2. Studii comparative privind comportarea unor specii si soiuri de Paulownia sp. in conditiile pedoclimatice din Campia Transilvaniei

3. Secvente ale controlului bolilor si daunatorilor la murul fara ghimpi (Rubus laciniatus L.) in sistem de cultura ecologic

4 Prof.dr. Ion Oltean 1. Studii de dinamică populaţională a speciilor xilofage din arboretele de foioase şi răşinoase din judeţele Transilvaniei

2. Monitorizarea Lepidopterelor din area protejată Cheile Turenilor şi Cheile Turzii

3. Studii privind entomofauna fitofagă întâlnite în amenajările peisagere urbane

4. Studii privind dinamica artropodelor în plantaţiile pomicole şi relaţiile interspecifice

5. Strategii ecologice de combatere a dăunătorilor din ecosistemele agrohorticole

6. Biotehnologii conventionale şi neconvenţionale de combatere a unor dăunători majori din Viticultură şi Pomicultură

7. Strategii biometrice de combatere a unor dăunători din Pomicultură utilizând biocide de ultimă generaţie

8. Testări de pesticide (insecticide, acaricide, inhibitori ai metamorfozei) la arthropode (insecte, acarieni)

9. Biopesticid feromonal utilizat în combaterea ecologică a moliei miniere Cameraria ohridella, dăunător invaziv al castanului sălbatic (ornamental)

10. Metode neconvenţionale de combatere a afidelor (Aphididae Homoptera), verigă de bază a protectiei integrate a ecosistemelor agrohorticole

11. Elaborarea unei tehnogii de protecţie a rapiţei pentru ulei

12. Cercetări privind complexul de lepidoptere fitofage

13. Testarea unor mediatori ecochimici în protecţia coloniilor de

albine împotriva acarianului Varroa destructor, parazit al albinelor
5 Prof.dr. Marian Proorocu 1. Managementul siturilor Natura 2000.

2. Impactul activitatilor antropice asupra speciilor prioritare

3. Impactul activitatilor antropice asupra habitatelor prioritare.

4. Monitorizarea speciilor prioritare din siturile Natura 2000

5. Monitorizarea habitatelor prioritare din siturile Natura 2000

6. Rolul padurii in sechestrarea de CO2 si impactul defrisarilor si taierilor ilegale asupra emisiilor de gaze cu efect de sera.

7. Analiza calitatii aerului si a surselor de poluare in municipiu Cluj-Napoca

8. Analiza si evolutia calitatii factorilor de mediu in ultimii 10 ani in județul Cluj

6 Prof.dr. Carmen Puia 1. Controlul bolilor din culturile de cereale păioase.

2. Controlul bolilor din cultura de porumb.

3. Controlul bolilor din culturile plantelor leguminoase pentru boabe.

4. Controlul bolilor din culturile plantelor uleioase.

5. Controlul bolilor din cultura de cartof

6. Starea fitosanitară a culturilor de legume în spaţii protejate.

7. Controlul chimic al manei viţei de vie.

8. Starea fitosanitară a pajiștilor naturale şi semănate.

9. Efectul tratamentelor cu fungicide asupra cantității şi calităţii producţiei la grâul de toamnă;

10. Cercetări privind metodele de combatere biologică a bolilor;

11. Evaluarea încãturii micotice a cariopselor de grâu;

12. Comportarea unor soiuri de măr la atacul principalelor boli;

13. Bolile cerealelor de primăvară, prevenire și control;

14. Monitorizarea principalelor boli la speciile ornamentale

15. Biologia și controlul biologic al ciupercii Botrytis cinerea;

16. Bioremedierea cu ajutorul microorganismelor a solurilor poluate cu petrol;

17. Monitorizarea și controlul bolilor din spațiile protejate (legume, plante ornamentale).

7 Conf.dr. Francisc Dulf 1. Analiza compuşilor hidro- şi lipofilici din diverse matrici vegetale

2. Recuperarea compuşilor biologic activi din reziduuri agroalimentare

8 Conf.dr. Avram Fițiu 1. Construcitia tipicitatii produselor agroalimentare traditionale

2. Certificarea produselor montane

3. Certificarea de grup a produselor ecologice

4. Certificarea produselor etice

5. Constructia identitatii agroculturale regionale

6. Elaborarea de strategii sectoriale agroalimentare si agroturistice

7. Evaluarea indicatorilor de calitate nutritionala a produselor agroalimentare

8. Elaborare de politici agricole la nivel regional si sectorial

9 Conf.dr. Tania Mihăiescu

1. Studii de evaluare a conformării activităților și calității componentelor de mediu cu prevederile legislației specifice

2. Studii privind tratarea și epurarea apei și controlul integrat al calității acesteia

3. Studii de evaluare a calității resurselor de apă (de suprafață, subterane etc)

4. Studii privind poluarea sonoră în mediul urban

5. Studii privind translocarea metalelor grele în diferite matrici

10 Conf.dr. Antonia Odagiu 1. Studii privind optimizarea nutriţională a produselor alimentare pe bază de struguri şi fructe de pădure, prin îmbogăţire cu resveratrol

2. Studiul efectelor suplimentelor alimentare pe bază de cucurmină asupra animalelor de laborator

3. Studiul metodologiilor de omologare a procesului de extracție a compușilor activi din Allium sativum L. îmbogățit în seleniu organic

4. Identificarea de soluții inovative în vederea recuperării etanolului din reziduul rezultat în urma procesului tehnologic de extracție a compuşilor activi din materia primă utilizată la producerea unui extract alcoolic de plante medicinale amare, comercializate sub formă de tinctură

5. Studiul efectelor inputurilor moderne asupra ecosistemelor silvice productive, în contextul schimbărilor climatice actuale

6. Valorificarea cenușii rezultate de la combustia reziduurilor lemnoase, prin formularea de compuși destinați

fertilizării/amendării solurilor agricole

7. Calitatea apei și procesul de fracturare hidraulică

8. Studiul amprenetei ecologice

9. Studii privind procedurile de validare de metodă aplicate la genotipizarea parazitului Varroa destructor identificat la Apis mellifera în Transilvania

10. Studii privind implementarea sistemului calității în laboratoare de genotipizare a animalelor de fermă

11. Conservarea sustenabilă a resurselor genetice ale animalelor de fermă, prin abordări integrative: genetică moleculară – socioeconomie - geostatistică

12. Studiul genoamelor animalelor de fermă cu capacitatea mare de adaptare la schimbările climatice în Europa

13. Schimbările climatice și reziliența genotipurilor speciilor de fermă (caprine, ovine) în Europa

11 Conf.dr. Mignon Șandor 1. Monitorizarea fluxului de CO2 din sol in sistemele agricole

2. Evaluarea rolului diversitatii biologice a solului in asigurarea functiilor sale

3. Modificari structurale si functionale ale comunitatii microbiene a solului ca urmare a activitatilor antropice

4. Descompunerea materiei organice in ecosistemele terestre si evaluarea factorilor de influenta asupra procesului

5. Utilizarea organismelor test in evaluarea toxicitatii compusilor chimici

12 Șef lucrări dr. Ioan Brașovean

1. Optimizarea soluțiilor de implementare a conceptelor de ecocondiționalitate în România

2. Studii privind gestionarea deșeurilor electronice

3. Soluții innovative privitoare la metodologiile de reconstrucție ecologică.

13 Șef lucrări dr. Petru Burduhos

1. Gestionarea fitosanitară a bolilor arboretelor de pin

2. Studiul metodologiilor de management fitosanitar în pădurile de foioase

3. Studiul ecosistemelor silvice în contextul schimbărilor climatice

14 Șef lucrări dr. Teodora Florian 1. Biotehnologii conventionale şi neconvenţionale de combatere a unor dăunători majori din Viticultură şi Pomicultură

2. Managementul protecţiei culturilor de porumb împotriva atacului produs de către dăunători

3. Managementul protecţiei culturilor din ecosistemele agrohorticole împotriva atacului produs de dăunători

4. Metode convenţionale şi neconvenţionale de combatere a dăunătorilor din agroecosistemele horticole

5. Studierea faunei din plantaţiile de hamei

6. Testări de pesticide (insecticide, acaricide, inhibitori ai metamorfozei) la arthropode (insecte, acarieni)

7. Metode neconvenţionale de combatere a afidelor (Aphididae Homoptera), verigă de bază a protectiei integrate a ecosistemelor agrohorticole

8. Testarea unor mediatori ecochimici în protecţia coloniilor de albine împotriva acarianului Varroa destructor, parazit al albinelor

9. Studiul unor dăunători (nematozi, acarieni, insecte, rozătoare) la produse agroalimentare depozitate

10. Monitorizarea Lepidopterelor din area protejată Cheile Turenilor şi Cheile Turzii

11. Cercetări privind complexul de lepidoptere fitofage

12. Studiul biodiversităţii animale în diferite ecosisteme

15 Șef lucrări dr. Vasile Florian

1. Controlul bolilor din culturile de cereale păioase.

2. Controlul bolilor din culturile plantelor leguminoase pentru boabe.

3. Controlul bolilor din culturile plantelor uleioase.

4. Controlul bolilor din cultura de cartof

5. Controlul chimic al manei viţei de vie.

6. Starea fitosanitară a pajiștilor naturale şi semănate.

7. Cercetări privind metodele de combatere biologică a bolilor.

8. Bolile cerealelor de primăvară, prevenire și control.

16 Șef lucrări dr. Cristian Iederan

1. Studiul bolilor cartofului în Transilvania, în contextul interacțiunii cu factorii abiotici cu efect de stimulare a manifestare a acestora

2. Studiul evoluției conceptelor de economia mediului

3. Studiul transpunerii legislației comunitare privind economia circulară în legislația românească

17 Șef lucrări dr. Valentin Petrescu-Mag

1. Bioindicatori ai calitatii apei. Markeri fenotipici de culoare la pesti cu posibila utilizare in toxicologie si ecotoxicologie.

2. Legislatia europeana versus legislatie nationala de mediu. Particularitati si similitudini.

3. Relevanta GAEC sub aspectul imbunatatirii starii mediului

4. Producerea de biodiesel din grasimi animale. Abordarea rentabilității în România

18 Șef lucrări dr. Călin Safirescu

1. Studii privind mecanismele de dispersie a poluanților în apele subterane

2. Studii privind mecanismele de dispersie a poluanților ca urmare a mișcărilor eoliene

3. Emisii poluante în procese industriale

4. Ameliorarea tehnicilor de reducere a emisiilor rezultate din industriile poluante

5. Studiul efectelor siturilor de execuție a schelelor asupra ecosistemelor locale.

19 Șef lucrări dr. Loredana Suciu

1. Controlul bolilor din cultura de porumb.

2. Starea fitosanitară a culturilor de legume în spaţii protejate.

3. Controlul chimic al manei viţei de vie.

4. Efectul tratamentelor cu fungicide asupra cantității şi calităţii producţiei la grâul de toamnă;

5. Evaluarea încãturii micotice a cariopselor de grâu;

6. Bolile cerealelor de primăvară, prevenire și control;

7. Monitorizarea principalelor boli la speciile ornamentale

8. Monitorizarea și controlul bolilor din spațiile protejate (legume, plante ornamentale)

20 Asist.dr. Bianca Bordeanu 1. Metodologii fitosanitare inovative de protecție a pomilor fructiferi 2. Studiul influenței factorilor climatici asupra protecției fitosanitare a pomilor fructiferi
21 Asistent dr. Paula Moraru

1. Metodologii fitosanitare inovative de protecție a pomilor fructiferi

2. Studiul influenței factorilor climatici asupra protecției fitosanitare a pomilor fructiferi

21 Dr.ing. Cristian Mălinaș

1. Studiul bolilor cartofului prin implementarea metamodelelor matematice

2. Metodologii de cartare a riscului la atacul agenților patogeni, a cartofului, în funcție de varietate și condiții climatice dependente de specificul zonal.