Admitere An Universitar 2019-2020

Fii pregătit pentru admitereClujstudenție .

Completează dosarul
Aplică la Aricultură
Concurs de dosare !
Student la Agricultură !

Am creat această pagină pentru a îți face mai ușor procesul de aplicare la Facultatea de Agricultură din cardul USAMV Cluj-Napoca. Vezi ghidul de aplicare sau du-te direct la calendarul sesiunii de admitere !


Admitere An Universitar 2019-2020

Împreună din 1869totdeauna

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licență

 

(9) DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 1. a) Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 2. b) Certificat de naştere – original și copie;
 3. c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 4. d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;
 5. e) Două fotografii ¾ cm;
 6. f) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
 7. g) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 8. h) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 9. i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);
 10. j) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 11. k) Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/franceză vor depune în dosar:
 12. l) Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul creșterii şi protecției animalelor;
 13. m) Certificat de competență lingvistică nivel B-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză ;
 14. n) Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar și grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat în parte.
 15. o) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere;
 16. p) Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea preferinţelor;
 17. r) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii;
 18. s) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;
 19. t) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea;
 20. u) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(10) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

(11) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un program de studii, nu trece programele de studii respective pe fişa de înscriere.

(12) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune.

(13) Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

(14) În cazul înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o taxa de înscriere pentru fiecare domeniu.

 

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de masterat

 

(8) DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere va conţine următoarele documente:

 1. a) fişa de înscriere;
 2. b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
 3. c) foaie matricolă/supliment la diplomă;
 4. d) certificat de naştere, original şi copie;
 5. e) două fotografii ¾ cm;
 6. f) certificat de competenţă lingvistică nivel minim A-1 pentru programele de studii de master în limba română; certificatul obținut pentru înscrierea la examenul de licență este valabil și pentru înscrierea la master;
 7. g) certificat de competenţă lingvistică nivel minim B-2 in limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine;
 8. h) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 9. i) cartea de identitate original și copie;
 10. j) eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe site-ul universităţii în plic închis semnat de candidat pentru masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară.

(9) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv pe fişa de înscriere.

(10) Candidații pentru programele de master vor susține probele de concurs (teste grilă/interviu/eseu) conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs.

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat

 

(18) Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

 1. a) fişa de înscriere;
 2. b) original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
 3. c) original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;
 4. d) original și copie certificat de naştere;
 5. e) original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
 6. f) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. g) certificat de competenţă lingvistică nivel B-2 engleză cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză;
 8. h) declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite;
 9. i) chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 10. j) dosar plic.

Presedinte:

Prof. dr. Roxana Vidican

Secretar:

Sef lucr. dr. Adriana Morea

Membri:

Conf. dr. Vasile Florian

Conf. dr. Teodora Florian

Sef lucr. dr. Ovidiu Marian

Sef lucr. dr. Mihai Buta

Sef lucr. dr. Ioan Brasovean

Sef lucr. dr. Loredana Suciu

Sef lucr. dr. Adriana David

As. dr. Andreea Ona

Membri supleanti:

Prof. dr. Dan Varban

Conf. dr. Antonia Odagiu

Înscriere

Care sunt perioadele de înscriere pentru admiterea de vară/toamnă la USAMV ClujNapoca?
Perioadele de înscriere sunt 10-21 iulie pentru admiterea de vară şi 7-12 septembrie pentru
admiterea de toamnă.

Care sunt documentele necesare pentru inscriere?

La punctul 3.11 al Regulamentului de Admitere găsești actele necesare din dosarul de concurs:

Regulament admitere

Care este valoarea taxei de înscriere?

Taxele de înscriere se găsesc aici: http://admitere.usamvcluj.ro/taxe-si-tarife/

Rezultate

Unde pot verifica rezultatele de la admitere?
Rezultatele se afișează atât pe site-ul USAMV CN www.admitere.usamvcluj.ro, cât și la
avizierul de la intrarea principală în campusul universitar.

Confirmări

Cum îmi confirm locul?
Locul se confirmă prin semnarea contractului de studii. Candidaţii admişi la buget trebuie să
depună diploma de bacalaureat/adeverința de bacalaureat în original la dosar.

Pe calendarul de admitere se vorbește de 3 etape de semnare a contractului. Trebuie să
particip la fiecare etapă?
Este obligatoriu ca locul sa fie confirmat în prima etapă. Fiecare etapă este eliminatorie pentru
următoarea. La etapele 2 si 3 de confirmări participă cei care au glisat de la o formă de
finanţare la alta (vezi exemplele de mai jos):
– Dacă ai fost admis la BUGET: trebuie să îți confirmi locul în prima etapă și nu mai e
nevoie să participi la următoarele etape de confirmări, deoarece de la buget nu mai poți
glisa la altă formă de învățământ.
– Dacă ai fost admis la TAXĂ: trebuie să îți confirmi locul în prima etapă și să verifici
rezultatele de admitere după prima glisare, deoarece poți glisa la buget. Dacă ai glisat
de la taxă buget, trebuie să reconfirmi locul. Prin semnarea unui contract la buget și
anularea contractului la taxă. Este obligatoriu să aduci diploma/adeverința de
bacalaureat în original.
– Dacă după înscrieri te regăsești pe lista de așteptare: nu trebuie să confirmi locul în
prima etapă, însă verifică rezultatele parțiale de admitere după glisări, deoarece s-ar
putea să glisezi în funcție de opțiunea ta de la înscriere.

Ce înseamnă Glisare?
Glisarea înseamnă promovarea unui candidat de la o formă de finanțare la alta (e.g. de la taxă
la buget), după etapele de confirmări din sesiunea de admitere, în funcție de locurile care au
rămas neconfirmate.

Contractul de studii trebuie semnat personal?
Da, contractul trebuie semnat personal sau cu procură notarială pentru o persoană
imputernicită.

Cât trebuie să plătesc la confirmarea locului cu taxă?
Taxele se pot verifica la http://admitere.usamvcluj.ro/taxe-si-tarife/.
Achitarea integrală a taxei de şcolarizare până în data de 15 octombrie va atrage după sine de
o reducere de 10%.
Pentru personalul angajat şi pensionat al universităţii şi copii acestora cuantumul taxelor de mai
sus se reduce cu 50%.
Candidaţii proveniţi din mediul rural, copiii absolvenţilor USAMV Cluj-Napoca şi copiii orfani
admişi la învăţământul cu taxă, vor beneficia de reducerea taxei de şcolarizare cu 20%.
Reducerile de mai sus se aplică doar la una din cele 3 categorii menționate anterior, o singură
dată şi numai la programele de studiu de licenţă în limba română, doar dacă se depun actele în
original și până la 26 ani.

Alte întrebări frecvente
Sunt acreditate masteratele?

Da, toate masteratele sunt acreditate.

Dacă am fost admis la taxă voi rămâne la această formă de finanţare toată durata
studiilor?
Nu. La sfârşitul fiecarui an şcolar se realizează clasamentul studenţilor integralişti pe baza
mediei ponderate a sesiunii de iarnă şi de vară. În funcţie de numărul de locuri la buget alocate
facultăţii primii clasaţi vor studia în următorul an universitar la buget.

Când și unde pot solicita cerere pentru cazare în cămin?
La confirmarea locului şi contractare se va completa o cerere de cazare utilizând Formularul
pentru Cazare Studenti. Rezultatele vor fi afişate online în ultima săptămână din septembrie.