Admitere An Universitar 2019-2020

Fii pregătit pentru admitereClujstudenție .

Completează dosarul
Aplică la Aricultură
Concurs de dosare !
Student la Agricultură !

Am creat această pagină pentru a îți face mai ușor procesul de aplicare la Facultatea de Agricultură din cardul USAMV Cluj-Napoca. Vezi ghidul de aplicare sau du-te direct la calendarul sesiunii de admitere !


Selectează nivelul de studiu pentru care vrei să aplici

Împreună din 1869totdeauna

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de licență

 

(9) DOSARUL DE CONCURS pe care candidaţii îl vor depune la înscriere, va conţine următoarele documente depuse în dosar plic.

 1. a) Carte de identitate sau paşaport – original şi copie;
 2. b) Certificat de naştere – original și copie;
 3. c) Adeverinţă medicală eliberată de cabinetul medical şcolar sau de medicul de familie, din care să rezulte că persoana care se înscrie la concursul de admitere este aptă pentru profilul la care candidează;
 4. d) Universitatea îşi rezervă dreptul de a solicita suplimentar avizul unei comisii medicale de specialitate (Medicina Muncii) pentru a verifica candidaţii cu boli cronice, dizabilităţi;
 5. e) Două fotografii ¾ cm;
 6. f) Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă sau echivalente cu acestea, în original sau copii; absolvenţii de liceu din promoţia anului 2019 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au promovat examenul de bacalaureat, media și notele obţinute la bacalaureat. Aceşti candidaţi, în cazul în care vor fi declaraţi admişi pe locurile finanțate de la buget, în urma concursului, au obligaţia de a depune la facultate diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original până la data specificată de către Comisia de Admitere;
 7. g) Acordul scris al candidatului privind accesul la datele personale înregistrate pe platforma SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) (în cazul în care nu prezintă adeverința la dosar);
 8. h) Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, respectiv diplomă de licenţă sau diplomă de absolvire a unei facultăţi, în original, sau copie pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua specializare;
 9. i) Declarație pe propria răspundere prin care candidatul face cunoscut faptul dacă a avut sau are calitatea de student la alte programe de studii universitare, cu prezentarea ciclului şi formei de finanțare a studiilor (bugetat sau cu taxă);
 10. j) Acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 11. k) Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/franceză vor depune în dosar:
 12. l) Documente doveditoare privind implicarea în voluntariat în domeniul creșterii şi protecției animalelor;
 13. m) Certificat de competență lingvistică nivel B-2 eliberat de un organism certificat și recunoscut internațional pentru candidații care optează la Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu engleză/ franceză ;
 14. n) Candidații care optează pentru Facultatea de Medicină Veterinară linia de studiu română, vor avea în dosar și grilele de concurs, reprezentând probele teoretice, completate în ziua depunerii dosarului cu răspunsurile date și punctajul obținut de către fiecare candidat în parte.
 15. o) Candidaţii care optează pentru locurile rezervate etniei rrome, vor aduce la înscriere o recomandare eliberată de către o organizaţie legală a rromilor (semnată și ştampilată), care atestă apartenenţa lor la această etnie. Locurile rezervate se vor aloca facultăţilor de către Consiliul de Administraţie conform solicitării candidaţilor la înscriere;
 16. p) Fişa de înscriere care va fi completată electronic în spaţii special amenajate; fişa este completată și semnată de fiecare candidat. În cadrul unei facultăţi, candidaţii vor completa câte o fişa de înscriere pentru fiecare domeniu dorit, pentru una sau mai multe specializări, în ordinea preferinţelor;
 17. r) Dovada achitării taxei de înscriere a sumei prevăzută pentru înscriere. Taxa de înscriere este stabilită pentru fiecare domeniu de către Senatul Universităţii;
 18. s) Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora;
 19. t) Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia de admitere de la facultatea unde s-a făcut înscrierea;
 20. u) După încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum și alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate.

(10) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul, de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

(11) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un program de studii, nu trece programele de studii respective pe fişa de înscriere.

(12) Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent pentru două sau mai multe domenii, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune.

(13) Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de înscriere de la domeniul unde s-a depus dosarul cu actele în original.

(14) În cazul înscrierii la mai multe programe de studii din domenii diferite ale aceleaşi facultăţi, candidaţii vor achita o taxa de înscriere pentru fiecare domeniu.

 

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de masterat

 

(8) DOSARUL DE CONCURS (tip plic) pe care candidaţii îl vor depune la ghişeul de înscriere va conţine următoarele documente:

 1. a) fişa de înscriere;
 2. b) diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), în original şi copie;
 3. c) foaie matricolă/supliment la diplomă;
 4. d) certificat de naştere, original şi copie;
 5. e) două fotografii ¾ cm;
 6. f) certificat de competenţă lingvistică nivel minim A-1 pentru programele de studii de master în limba română; certificatul obținut pentru înscrierea la examenul de licență este valabil și pentru înscrierea la master;
 7. g) certificat de competenţă lingvistică nivel minim B-2 in limba de derulare a masterului pentru programele de studii de master în limbi străine;
 8. h) acte doveditoare a situaţiei lor particulare (original şi copie) după certificatul de deces al părinţilor – în cazul celor orfani, adeverinţă de la Casa de copii – în cazul celor aflaţi în această situaţie, acte doveditoare că sunt copii ai personalului didactic;
 9. i) cartea de identitate original și copie;
 10. j) eseu elaborat de candidat, conform cerinţelor afişate pe site-ul universităţii în plic închis semnat de candidat pentru masterele de Agribusiness şi Economia agroalimentară.

(9) Fiecare candidat va specifica pe fişa de înscriere, în ordinea dorită, opţiunile pentru programele de studii din cadrul domeniului la care s-a înscris. Dacă un candidat nu doreşte un anumit program de studii, nu trece programul de studii respectiv pe fişa de înscriere.

(10) Candidații pentru programele de master vor susține probele de concurs (teste grilă/interviu/eseu) conform calendarului şi programării stabilite de comisia de concurs.

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat

 

(18) Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:

 1. a) fişa de înscriere;
 2. b) original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de licenţă în sistem Bologna, diploma de licență pentru absolvenții MV.
 3. c) original și copie după foaia matricolă/supliment la diploma de la licenţa și master sau echivalent pentru absolvenţii din străinătate;
 4. d) original și copie certificat de naştere;
 5. e) original și copie după certificatul de căsătorie (dacă prin căsătorie s-a schimbat numele);
 6. f) curriculum vitae şi lista lucrărilor ştiinţifice publicate;
 7. g) certificat de competenţă lingvistică nivel B-2 engleză cu excepţia candidaţilor a căror limbă maternă este engleză;
 8. h) declaraţie pe proprie răspundere ca nu a avut abateri disciplinare pe parcursul anilor de studiu care au fost sancţionate de Comisia de Etică a universităţii absolvite;
 9. i) chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 10. j) dosar plic.
Empty section. Edit page to add content here.